Polityka prywatności - NAREW-TECH

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka zawiera informacje dotyczące Administratora danych osobowych, cele przetwarzania danych, jak również inne informacje dotyczące ochrony danych. Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności przygotowano z uwzględnieniem „RODO”, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH („ADMINISTRATOR")

NAREW-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Antoniach, ul. Skansenowa 2, 07-410 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792786 , NIP 7582371317, REGON 383738884, jest administratorem Pana/Pani danych.

Może Pan/Pani skontaktować z Administratorem pocztą tradycyjną, wysyłając list na adres podany powyżej, lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: info@narew-tech.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

– korespondencja z Klientami w celu świadczenia usług i realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”),

– korespondencja z Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi w celu świadczenia usług i realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a,  lit. b lub lit. f „RODO”),

– realizacja obowiązku prawnego, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO”),
– prawnie uzasadniony interes dotyczący ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości podjęcia współpracy w zakresie realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH

Ochrona danych jest dla nas priorytetem. W celu skutecznej ochrony danych zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Osoby upoważnione przez Administratora oraz usługodawcy – firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu wsparcia w prowadzeniu działalności, mogą uzyskać dostęp i wykorzystywać dane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów.

Pana/Pani dane mogą być udostępnione także podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane są przechowywane przez okres niezbędny w celu świadczenia właściwych usług i stosowania się do wymagań prawnych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

– prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 „RODO”),

– prawo do sprostowania danych (art. 16 „RODO”),

– prawo do bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora (art. 17 „RODO”),

– prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 „RODO”).

Jeśli chce Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności przepisy „RODO”.